Chính sách giao nhận thanh toán

1. Đối tượng áp dụng

2. Phạm vi vận chuyển

3. Thời gian vận chuyển

Không kể ngày xác nhận đơn hàng và ngày cuối tuần, ngày lễ.

4. Chi phí vận chuyển

5. Những lưu ý khi nhận hàng